Kull. Adı   Şifre :
Ana Sayfa Hakkımızda İletişim Ziyaretçi Defteri Foto Galeri Linkler
 
TOPLUMSAL BİRLİK VE BERABERLİK HAREKETİ:
 
 
Bu yılın milli birlik ve islami dayanışma yılı olarak adlandırılması konusunda birçok alim ve bilgin, bunun yerinde bir karar olduğunu, bu süreçle dünyada 'da milli birlik ve İslam dünyasında izzet ve hürriyetçi iktidarın ihya olup gelişeceğini söylediler.

01/05/2008

Milli birlik ve islami dayanışmanın yüksek bir izzet ve sağlam iktidara sebep olacağını, çünkü vahdet olayının her zaman izzet ve dayanışmaya kaynaklık ettiğini söledi. 

Canlı bir toplumda vahdetin gelişeceğini, fakat toplumdaki fertler arasında  sağlam  irtibat kurulmazsa, vahdet olayının gelişemeyeceğini belirtti., toplumsal hayatın canlı olması halinde, Peygamber efendimizin buyurduğu gibi, fertlerden birinin çile çekmesi halinde toplumun diğer üyelerinin de bundan acı duyacaklarını belirtip, İslami toplumun hayatının vahdete bağlı olduğunu, vahdetin yüceliş ve gelişime sebep olacağını, halbuki dağınıklık ve çekişmenin toplumda ümitsizlik, zillet ve başıboşluğa, kendi kendine yabancılaşmaya yol açacağını vurguladı.

İslami insicam ve dayanışmanın güzel bir kavram olduğunu, uyumlu olma, gönülbirliği, ve birlikte hareket etme anlamını taşıdığını kaydedip, şunları söyledi: Bir muzik orkestrasını düşünün, her bir muzik aleti ve enstrümanı kendine özgü sesi ve ritmi vardır. Fakat muzik aletleri koordineli bir şekilde çalınırsa, bir musiki bestesi meydana gelir, güzel ve ritmik bir muzik parçası dinlenip ruhu okşar. Yani bir çok zevk ve beğenileriyle eğilimler farklı olursa bile insanlar çekişme ve çatışmadan sakınıp, birlik ve dayanışmalarını korumalıdırlar.

Bazı kimseler, Müslümanları karamsar olmakla suçluyorlar. Fakat İslam dünyasındaki fitneler açıkça göze çarpmaktadır. Bu yüzden islami vahdet islami uyanış, dayanışma ve yükselişe sebep olacaktır, milli birlik kavmi ve etnik dayanışmanın izzet ve iktidara sebep olduğu söyleniyor. Fakat bir ülke izzet ve hürriyetle bağımsız hakimiyet gücüne ulaşabilmek için ülke içi milli birlik ve dayanışmayı sağlamalıdır. Bu milli birlik dünya Müslümanları içiniçin büyük bir önem taşıyor. Çünkü geniş coğrafyası olan, farklı kavmî, etnik ve mezhebî cemaat ve akımların yurdu olan çeşitli dil ve lehceleri içinde barındıran ülkelerde  milli birlik, kardeşlik ve dayanışma kader belirleyicidir.  Dünya daki daki çeşitli kavim ve diller, milli ve kültürel bir zenginlik ve imtiyaz sayılıyor. Bun zenginlik ve çeşitlilik, ülkenin izzet, iktidar ve azametine yol açar. Bütün bu unsurlar sapa dizilen tesbih taneleri gibi sağlıklı bir koordinasyon ve dayanışma içinde tek bir ideal düzeni oluşturur ve ona hizmet ederler.

dünya toplumu için bu mesajları yaymamız gerekir;. Bu mesaj, islami birlik ve İslam ümmetinin dayanışmasının sağlanmasıdır.  bu temel hedefleri gerçekleştirecek kaynak ta İslamî vahdettir.

İslami vahdet ve dayanışma İslam dünyasının izzet ve iktidarını sağlamlaştırır. , İslami vahdet ve dayanışmayı sağlayıp, geliştirirsek doğal olarak güçlenir ve milli birliğimizden olumlu yönde etkilenir. Bu idealler yerli yerine oturursa müslüman milleti evrensel bir yükümlülük taşıdığını hisseder ve bu idealleri uğruna büyük fedakarlık yapar, güçlü ve muttaki bir rehberin öncülüğünde kenetli bir şekilde hareket eder. Bizim başarılı olmamız ıçin temel şart  birlik ve vahdete bağlıdır. İslam ümmetinin iktidar ve hakimiyetinin pekiştirilmesinin yolu islami vahdettir. İslam alemi, düşmanların Müslümanlar arası hiçbir ayırım gözetmeden saldırıya geçip, islamı yenilgiye uğratmaya çalıştıklarının bilincinde olmalıdır. Bu bilinçle Müslüman milletler bilgili, ve güçlü bir şekilde vahdeti sağlayıp, tek bir strateji uygulayarak büyük sorunların üstesinden gelebilirler.

İslami vahdet ve dayanışma, İslam aleminin görkemli iktidarını canlandırır:

            İslam aleminin büyük bir güç olduğunu, fakat düşmanların fitne ve tefrikaları sonucu İslam aleminin zayıf düştüğünü düşmanların bu zaaf'ı ve dağınıklığı daha bir arttırmaya çalıştığını kaydedip, islami vahdetin yeniden İslam aleminin yükselişini canlandırabileceğini söyledi.

Yapay bir devlet olan Siyonist İsrail'in yaklaşık dört milyon küsür nüfusuyla dağınık bir buçuk milyar nüfuslu İslam alemine darbeler indirip, islamı yok etmeye çalıştığını, fakat başarılı olamadığını belirtti, İslam alemi ve Müslüman ülkeler Kur'an-ı Kerim'e gerçekten uysaydılar, yapay ve gasıp Siyonist rejim kurulmaz ve varlık sürdüremezdi diyerek,  İslam alemindeki islami vahdetin insanlık ve İslam düşmanı güçlerin fitne ve komplolarını etkisiz hale getireceğini, Müslümanları birbirine kenetleyip, ihtilaflardan kurtaracağı kesindir.

Milli birlik ve islami vahdetin,  Müslümanların uluslar arası konumunu güçlendirip, daha etkin bir hale getireceğini, uluslar arası işbirliği sürecini de takviye edeceğini İslam dünyasında iç çekişmeler yaşanmamalıdır. Çünkü bu durumda ülkemiz ve İslam alemi kalkınıp, gelişemez.

Nitekim Yüce Allah Enfal suresinin 46. ayetinde şöyle buyuruyor:

 

"Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir."

1.5 milyar nüfusuyla İslam alemi, Allah vergisi, yüksek imkanlar, enerji kaynakları, yer altı ve yerüstü zenginliklerine sahiptir. İslam ülkeleri birleşirlerse, büyük ve etkin bir islami kutup oluşturabilir, gelişip, kalkınabilirler. Birleşik İslam devletlerinin düşünür, alim ve bilginleri birlikte hareket edip, ilmi ve teknolojik sorunları çözümleyebilir, ilim, teknik ve sanatta doruğa ulaşabilirler. Böylece en büyük ve etkin bir güç oluşur.

 

Kur'an-ı Vahdet, Müslümanlara izzet ve onur sağlar:

Kur'an-ı Kerim'in vahdet vurgusuna uygun hareket etmek, izzet ve iktidarın pekişmesine sebep olur. Dünya Müslümanlarının fiili olarak insicam ve dayanışması, canlılığa, düşman karşısında koordineli direnişe ve insanlıkla İslam düşmanlarının komplo ve saldırılarının etkisiz hale getirilmesine yol açar.

İslam ümmetinin hakiki varlığı ve tanımıysa şundan ibarettir. Müslümanlar islami vahdet anlayışıyla hareket edip, dünyanın hangi noktasında olurlarsa olsunlar siyasi ve coğrafi sınırları ve ayrılıkları göz ardı edip, planlı ve düzenli işbirliği ve dayanışmalarını geliştirirler. İslam alemindeki yüksek kabiliyetli nüfus, ümmeti vahide biçiminde düşmanın komploları karşısında direnirlerse bu izzetli olmanın ta kendisidir.

Günümüzde vahabilik ve bazı çarpık fırkalar İslam toplumu adına hareket edip, şii Müslümanların inandıkları Ehl-i Beyt imamlarının türbelerini yıkma fetvası veriyorlar. Tam bu sıralarda Amerika'da birisi kalkıp, bu fitneyi tamamlayıcı sözler söyleyip, Mekke'yle Medine'nin tahrip edilmesi gereğini dillendiriyor. Fakat eğer İslam alemi bütün Müslümanların kıblesi olan Kâbe'yi muazzama, Mekke'yi şerif ve Medine'yi Münevvere'nin yıkımıyla ilgili sözlerle sözkonusu Vahabi fetvasını birlikte değerlendirirlerse, ortak sonuca varır ve Müslümanların izzetini sağlayıp, garanti ederler. Vahdet daima izzetle birlikte olur. Zafer vahdet üzerine kurulur. Güç birliği gelişir. Manevi zafer de izzet ve iktidara sebep olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın eli cemaatledir. Müslümanlar birleşirlerse, Allah ta onlara yardımcı olur ve zafere kavuşurlar. Eğer İslam alemi vahdetini geliştirirse, manevi gücü de 20 kat artar.

Yeryüzünü imar etmekle görevli Müslüman şahsiyet, ilm-i halini bilmekle mükelleftir.

 

Nereden geldiğini ve kim olduğunu bihakkın bilmeyen bir insanın, nerede durduğunu bilmesi ve nereye gideceğini kestirebilmesi mümkün değildir.

 

Müslüman toplum, psiko-sosyal, politik ve ekonomik problemler yaşamaktadır. Bu problemler tesbit edilebilir, analiz edilebilir ve çözülebilir niteliktedirler.

 

Müslüman toplumun sorunları, başkaları değil, bizzat Müslüman şahsiyetler ve oluşumlar tarafından çözümlenebilir.

 

İslam medeniyeti, dünyaya barış ve huzur vaad edebilecek yegane seçenektir. Küresel şer odaklarının “Müslüman” imajını bozmadaki görece başarıları ve Batı medeniyetinin hal-i hazırdaki hakimiyeti bu seçeneği ortadan kaldıramayacaktır.

 

 

MÜSLÜMANLARIN GERİLEME NEDENLERİ

 

Bilim ve teknolojideki gelişmelere ayak uyduramama

İslam medeniyetinin gelişim seyri ve son savaşlardaki mağlubiyetler

Kimlik bunalımı, özgüven kaybı, öz değerlerine yabancılaşma

Mağlubiyet psikolojisiyle başka medeniyetlere özenme

Cehaletin yaygınlaşması, İslam medeniyetinin eğitim tarihi

Fakirliğin yaygınlaşması ve ekonomik durumumuz

Dünyevileşme ve ahlaki zaafların yaygınlaşması

Ümmet fikrinin, İslam kardeşliğinin zayıflaması

Muhammed ümmetinin önderlik sorunu

Müslüman cemaatlerin oluşumu ve tefrika sorunu

Emr Bilmaruf Nehy ani’l-Munker vecibesinin terki

İslama davetin ihmal edilmesi

Küresel kurum ve fikir cereyanları ve “Müslüman” imajını bozma yöntemleri

 

KİMLİK BUNALIMI 

 

Ben kimim?

Müslüman kimliğimi oluşturan ve diğerlerinden ayıran temel unsurlar nelerdir?

Görev ve sorumluluklarım nelerdir? Kendime, aileme, içinde yaşadığım topluma, ümmete, insanlığa, Allah’a karşı asgari vecibelerim nelerdir?

Tarihin akışındaki konumum nedir? Şu an yaşamakta olduğumuz dünyada benim konumum nedir?

Müslüman toplumda kimlik bunalımı, özgüven kaybı ve öz değerlerine yabancılaşma süreci nasıl gelişti?

Daha güçlü bir şahsiyet ve kimlik oluşturabilmek için neler yapabiliriz

 

 kaynak:darul tagrib

 

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

01/05/2008 - 09:54 TOPLUMSAL BİRLİK VE BERABERLİK HAREKETİ:
01/04/2008 - 13:57 NEDEN İSLAMI ANLAMAYA ÇALIŞMIYORUZ?
26/03/2008 - 14:10 Müslümanları "Davet" e çağırıyorum.
 
Multimedia
Anket

Sitemizin yeni halini nasıl buldunuz?

Seçenekler
Kötü
İyi
Çok iyi

Sonuçları Göster

 
 
 
 
Ehlibeyt Gençliği 1

Sevginin Saf Kaynağı
Ehlibeyt Gençliği 3

SONSUZA KADAR ALACAKLI OLMAK
Ehlibeyt Gençliği 2

Allah’a Yolculuk
Ehlibeyt Gençliği 4

İslâm Öncesi Dinlerde Mehdi İnancı
Ehlibeyt Gençliği 5

Gaybet'i Kübradan Sonra
Ehlibeyt Gençliği 6

Algılama ve Düşünme Üzerine
Ehlibeyt Gençliği 6

Ramazan İle Sonsuzlaşmak
Ehlibeyt Gençliği 7

İsrail'i Kim Şımarttı
Yazilan yazilar yazarin kendi sorumlulugundadir. Sitemiz bundan sorumlu tutulamaz
Konuk Yazarlar
Bir Ayet

Gündüzün iki tarafında ve geceye yakın saatlerde namaz kıl! Güzellikler kötülükleri silip süpürür. İşte bu, Allah'ı ananlara bir öğüttür

( HÛD - 114)

Bir Hadis
Ümmü Seleme'den naklen, Peygamber efendimiz şöyle buyurdu:

"Ali'yi seven beni sevmiş olur, beni seven de Allahı sevmiş olur, Ali'ye buğzeden bana buğzetmiş olur, bana buğzeden de Allaha buğzetmiş olur"

Tarih & Saat
Ençok Okunanlar
Yazarlar
Ana Sayfa Hakkımızda İletişim Ziyaretçi Defteri Foto Galeri Linkler

Ehlibeytgencligi.com İnternet üzerinden yayın yapmaktadır. Tüm hakları Saklıdır © 2008 İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Tasarım & Yazılım :
Networkbil.Net