Kull. Adı   Şifre :
Ana Sayfa Hakkımızda İletişim Ziyaretçi Defteri Foto Galeri Linkler
 
Kurân, Karanlıklardan Kurtulma Nedenidir
 
 
Kurân-ı Kerim’le menus ve aşina olmak, Kurân’ı kılavuz edinmek ve ona bağlılık, karanlıklardan ve fitnelerden kurtulup aydınlığa ve doğruya ulaşma nedenidir.

05/04/2010

Kurân, Karanlıklardan Ve Fitnelerden Kurtulma Nedenidir Dr. İbrahimiyan Tercüme C. Bayar Kurân-ı Kerim’le menus ve aşina olmak, Kurân’ı kılavuz edinmek ve ona bağlılık, karanlıklardan ve fitnelerden kurtulup aydınlığa ve doğruya ulaşma nedenidir. Çünkü yüce Allah ve velayeti, insanı cahillik, öfke, şehvet, zulüm ve sapıklık karanlığından kurtarır ve ilim, hilim, iffet, adalet ve hidayetin nuruna ulaştırır. Bu bağlamda Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır: “Allah, dostudur inananların. Onları karanlıklardan nura çıkarır. İnanmayanlarınsa dostları Şeytan'dır, onları ışıktan karanlıklara götürür. Onlardır ateş ehli, onlardır orada ebedî kalanlar.” [1] Allame Muhammed Hüseyin Tebatebaî bu ayeti şöyle yorumlamaktadır: “Ayette geçen “nur” kelimesi ile hak inanç kastedilmiştir; cahillik, şaşkınlık ve gönül ıstırabı da ancak onunla giderilir. Aynı zamanda salih ameller de “nur”dur; çünkü bu amellerin olgunluğu hem ayan ve hem de insanın mutluluğundaki etkisi ortadadır. Ayetin orijinalinde geçen “zulümat=karanlıklar” ise cahillik, bilgisizlik ve kötü amellerdir. Ayette kullanılan “nur ve zulümat” ifadeleri, hidayet ve dalaletten kinayedir. Bütün insanlar fıtrat nurunu taşımakta ve dinin ayrıntıları alanında ise bilgi sahibi değillerdir ve karanlıklarda bulunmaktadırlar. Dine inanan insan, kitaba ve şeriate olan imanıyla fıtratının nurunu artırabilir; dine ve kitaba inanmayan insan ise, bu küfrü nedeniyle fıtratının nurunu da kaybeder.” Yüce Allah Resulü (s.a.a) de insanları karanlıklardan kurtarıp nura ulaştırma özelliğine sahiptir. Bu alanda Kurân-ı Kerim şöyle buyurmaktadır: “Elif lâm râ. (Bu kesik harfler, ilahî sırlardandır.) Bir kitaptır bu ki insanları karanlıklardan nûra çıkarman, Rablerinin izniyle üstün ve gerçekten de hamde lâyık olan Tanrı yoluna götürmen için onu sana indirdik.” [2] Yine bu husustaki bir diğer ayet şöyle buyurmaktadır: “Ve öyle bir mâbuttur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık deliller indirmededir ve şüphe yok ki Allah, sizi esirger ve size rahîmdir elbet.” [3] Allah katından indirilen semavî kitap da insanı cahillik, öfke, şehvet ve zulüm karanlıklarından çıkarıp ilim, hilim, iffet ve adalet nuruna ulaştırma özelliğine sahiptir. Kur’an-ı Kerim konuyla ilintili olarak şöyle buyurmaktadır: “Ey kitap ehli, kitapta olduğu halde gizlediklerinizin çoğunu apaçık size bildiren, çoğunu da affedip yüzünüze vurmayan Peygamberimiz gelmiştir size; Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir size. Allah, kendi rızasına uyanları, onunla esenlik yollarına götürür ve dileğiyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları doğru yola sevk eder.” [4] Ayetin özgün halinde kullanılan “selam” ifadesi, insanın dünya ve ahiret hayatındaki saadetini baltalayan bedbahtlık ve kötülüğün her türünden kurtulma ve esenlikte kalma anlamına gelmektedir. Evrenin yaratıcısı yüce Allah, Müslümanlara hitap ederek şöyle buyurmaktadır: İslam öncesi cahiliyet dönemini hatırlayın; Kur’an’ın olmayışından dolayı türlü türlü bela, cahillik, sıkıntı ve çekişmelere düçar olmuştunuz hani. Kur’an’ın bereketiyle o bela, cahillik ve çekişmelerden kurtulabildiniz. Öyleyse Kur’an’a sarılın ve kıymetini bilin. Semavî kitabımız Kur’an bunu şöyle buyurmaktadır: “Hep birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölük bölük olmayın ve anın Allah'ın size verdiği nîmeti, anın o zamanı ki düşmandınız birbirinize, kalplerinizi uzlaştırdı, nîmetiyle kardeş oldunuz. İçinde ateş dolu bir çukurun tam kenarındaydınız, sizi kurtardı oradan. Allah, doğru yolu bulursunuz diye delillerini böyle açıklar işte.” [5] Yüce Allah Resulü (s.a.a) de bu bağlamda şöyle buyurmaktadır: “Allah sizin için üç şeyi beğenmiş ve üç şeyi de beğenmemiştir. Allah’ın sizin için beğendiği şunlardır: O’na ibadet etmeniz ve bir şeyi şirk koşmamanızdır; Allah’ın işlerinize veli kıldığı kimseyi nasihat etmenizdir; topluca Allah’ın ipine (Kur’an-i Kerim) sarılmanız ve ayrılığa düşmemenizdir. Allah’ın sizden beğenmediği şeyler ise şunlardır: Ne denildi ve ne dedi (gibi faydasız sözler), çok soru sormak ve malı zayi etmek.” [6] Yüce Allah Resulü (s.a.a), ümmetinin sapıklığa düşmemesi için Allah’ın kitabına ve kendi Ehl-i beytine sarılmalarını ve bunların birinden ayrılmanın/uzaklaşmanın sapıklığa neden olacağını şöyle buyurmaktadır: “Kuşkusuz ki aranızda iki ağır/değerli şey bırakıyorum. Onlara sarıldığınız sürece asla dalalete düşmezsiniz; Allah’ın kitabı ve ıtretim Ehl-i beytim. Bunlar, havuzda bana gelinceye dek asla birbirlerinden ayrılmazlar.” [7] Geçmiş peygamberlerin ümmetleri, semavî kitaplarına sarılmadıklarından ötürü bölük pörçük oldular; farklı fırkalara ayrıldılar. Bu farklı fırkalar içinde ancak semavî kitaba ve dine bağlı kalanlar kurtuluş ve hidayete kavuştular; diğerleri ise dalalet ve helakete duçar oldular. Yüce İslam Peygamberi (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Hz. Musa’nın (a.s) ümmeti, Musa’dan (a.s) sonra 71 fırkaya bölündü; onların ancak biri kurtuldu ve diğerleri ise ateşe düştü. Hz. İsa’nın (a.s) ümmeti, İsa’dan (a.s) sonra 72 fırkaya ayrıldı; onların ancak biri kurtuldu ve diğerleri ise ateşe düştü. Yakındır ki benim ümmetim de benden sonra 73 fırkaya bölünecektir; bunların içinden ancak bir fırka kurtuluş ehlidir ve diğerleri ise ateş ehli olacaktır. [8] Yüce Allah Resulü (s.a.a), semavî kitabın faydasını ve ona sarılmanın önemini şöyle buyurmaktadır: “Kur’an’a tutunun! Çünkü o, yararlı şifadır; bereketli ilaçtır; kendisine tutunan için koruma ve ona uyan için de kurtuluştur.” [9] Yüce Peygamberimiz ve Efendimiz (s.a.a) bir diğer hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Fitneler, karanlık bir gecenin parçaları gibi size gelecektir. Dediler ki: Ey Allah’ın Resulü (s.a.a) kurtuluşa nasıl varılır? Allah Resulü (s.a.a) buyurdu: Kur’an’a tutunun! Çünkü Kur’an, kendini kılavuz edineni cennete götürür; Kur’ana’ı ardına atan ve ona uymayanı da cehenneme götürür. Kur’an en güzel yola götüren en açık kılavuzdur. Kur’an’la konuşan doğru sözlü olur. Kur’an’la hükmeden insan adalet üzere olur. Kur’an’a sarılan insan mükâfat alır. Kur’an’a uyan insan başarılı olur.” [10] Haris b. Abdullah’tan şöyle rivayet edilmiştir: “Haris b. Abdullah şöyle anlatır: (Bazılarına) dedim ki, Müminler Emiri Ali’nin (a.s) yanına gidip dün gece duyduğumu ona soracağım. İmam Ali’nin (a.s) yanına gittim ve sormak istediğim hadisten söz açıldı. İmam Ali (a.s) dedi ki Allah Resulünden (s.a.a) bizzat duydum, şöyle buyurdu: Cebrâil bana geldi ve şöyle dedi: Ey Muhammed (s.a.a)! Ümmetin senden sonra ihtilafa düşecektir. Ben de dedim ki: Onları ihtilafa düşmekten kurtaracak olan nedir? Cebrâil dedi: Allah’ın kitabı (Kur’an)dır. Allah, kitabıyla her zalimi nabûd eder. Her kim Kur’an’a tutunacak olsa kurtulur ve her kim de onu terkedecek olsa helak olur. Kur’an’ın sözleri ciddidir; şaka değildir. Diller onu değiştiremez ve ilginçlikleri tükenmez. Sizden öncekilerin haberi ondadır; aranızdaki çekişmeleri çözümleyecek odur ve sizden sonra olacakların haberi de onda mevcuttur.” [11] Aynı içerikte bir diğer hadis de İbn-i Eh’il Haris’il E’ver aracılığıyla Haris’ten şöyle nakledilmiştir: “Mescide gittim ve insanların hadisler hakkında (ulu orta) konuştuklarını duydum. Bunun üzerine Ali’nin (a.s) huzuruna varıp şöyle dedim: Ey Müminler Emiri (a.s)! Görmez misin ki insanlar hadisler hakkında (olur olmaz) konuşmaktalar? İmam Ali (a.s) buyurdu: Böyle mi yapıyorlar? Dedim: Evet. Buyurdu: Allah Resulünden (Allah’ın selat ve selamı ona ve Ehl-i beytine olsun) duydum ki şöyle buyuruyordu: Yakın bir gelecekte fitneye düçar olacaksınız. Ben dedim ki: Ey Allah’ın Resulü (s.a.a)! Bu fitneden kurtaracak şey nedir? Allah Resulü (s.a.a) buyurdu: Allah’ın kitabı. Sizden öncekilerin ve sonrakilerin haberi ve de aranızdakilerin hükmü ondadır. O çözümleyici ve sağlamdır; şaka değildir. Allah, onu terkeden her zalimi nabûd eder ve ondan başkasında hidayet arayanı da sapıklığa düşürür. O, Allah’ın sağlam ipidir; hikmet özlü zikirdir; dosdoğru yoldur. O, öyle bir kitaptır ki hevesler onu döndüremez; diller onu değiştiremez; ilim ehli ona doymaz... ve ilginçlikleri tükenmez... Onunla konuşan, doğru sözlü olur; ona uyan mükâfat alır; onunla hükmeden adalet üzere olur; ona çağıran, dosdoğru yolu gösterir. Bunları tut; ey E’ver!” [12] [1] Bakara, 257 [2] İbrahim, 1 [3] Hadit, 9 [4] Mâide, 15-16 [5] Âl-i İmran, 103 [6] Müsned, Ahmet b. Hanbel [7] Vesâil’uş Şia, c: 27, s: 33 [8] Hisal’u Saduk, Maani’l Ahbar [9] Vesâil’uş Şia, c: 27, s: 33 [10] İrşad’ul Kulûb, c: 1, s: 8 [11] Müsned, Ahmet b. Hanbel [12] Sünen-i Tirmizî
 

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

15/04/2011 - 14:49 Ayetullah Sistani Suudi Kralı’nın Görüşme Talebini Ret Etti
14/04/2011 - 11:26 Tevhit bütün İslam Emirlerinin Ruhudur
12/04/2011 - 12:03 Kurân ve Hadisler de Komşuluk
14/02/2011 - 20:25 Hz. Muhammed (s.a.a) ile Hz. Hatice’nin (s.a) Evliliği
14/02/2011 - 20:23 Hz. Peygamber’in (s.a.a) Kutlu Doğumu ve Vahdet Haftası
31/01/2011 - 16:07 1.Hayat Pınarı Bilgi Yarışması
19/01/2011 - 09:50 Hz. Fatıma’nın (s.a) Cennetteki Makamı
18/01/2011 - 15:23 Erbain Ziyaretnamesi
30/12/2010 - 16:27 Muktada el-Sadr’dan Erdoğan'a Teşekkür
23/12/2010 - 09:51 Ayetullah Sübhani’den Başbakana Teşekkür Mesajı
23/12/2010 - 09:33 Şeyh Celaleddin Sagîr'den Erdoğan'a Teşekkür
23/12/2010 - 09:29 Berlin İmam Cafer Sadık (a.s) Camiinde Aşura
20/12/2010 - 09:57 Ankara Kocatepe'de Görkemli Kerbela Anma Merasimi
20/12/2010 - 09:44 Kars'ta Aşura
20/12/2010 - 09:40 Avrupa "Lebbeyk Ya Hüseyin" Nidalarıyla İnledi
20/12/2010 - 09:35 Suudi Arabistan’da Şiilerle Vahabiler Arasında Şiddetli Çatışmalar
18/12/2010 - 10:34 Aralık'ta Duygulu Aşura yas Merasimi
18/12/2010 - 10:31 Kocaeli Kerbela Şehitlerine Ağladı
18/12/2010 - 10:14 Malatya'da Kerbela Şehitlerini Anma Merasimi
18/12/2010 - 10:12 Bursa'da Kerbela Şehitlerini Anma Merasimi
18/12/2010 - 10:04 Kayışdağın’da Görkemli Aşura Yas Merasimi
17/12/2010 - 11:44 İran'da Milyonluk Aşura Merasimleri
17/12/2010 - 10:46 Iğdır‘da Tasua ve Aşura Günü Gözyaşları Sel Oldu
17/12/2010 - 10:19 Halkalı'da Tarihi Aşura
17/12/2010 - 10:09 Aşura Merasimi Halkalı’da Yine Görkemli Düzenlendi
17/12/2010 - 09:48 Başbakan Aşura Merasimine Katıldı
15/12/2010 - 10:30 Aşura
15/12/2010 - 09:45 Tasua Günü Ne Oldu?
13/12/2010 - 12:44 Ölümü Ancak Saadet Bilirim!
13/12/2010 - 11:40 Yezid Kimdir?
11/12/2010 - 14:03 Kerbela Kıyamının Sebepleri
11/12/2010 - 13:15 Kerbela Kıyamının Niteliği
10/12/2010 - 09:57 Kerbela Bir Mekteptir
24/11/2010 - 14:08 Dua İnsanı Yüceltir
23/11/2010 - 13:42 Namazın Hikmeti
23/11/2010 - 12:30 Ana-Babaya İyilik ve Saygı
23/11/2010 - 12:26 Hz. Ali`den (a.s) Güzel Sözler
23/11/2010 - 09:54 Gadir Gününde Taç Töreni
12/11/2010 - 15:25 İnsan neden Allah’ı unutur?
08/11/2010 - 15:00 Namazda On Güzellik
01/11/2010 - 14:59 El Ezher Şeyhi, Ayetullah Sistani'yi Ziyaret Edecek
28/10/2010 - 13:44 Güler Yüzlülük ve Güzel Ahlak
28/10/2010 - 13:27 İyi Bir Eşin Nitelikleri
25/10/2010 - 14:47 Kendini Tanıma ve Yetiştirme
25/10/2010 - 13:22 İslâm Ahlâkının Özellikleri
22/10/2010 - 12:53 Ayetullah Sistani, Askerleri Uyardı
20/10/2010 - 20:10 İmam Ali Rıza’nın (a.s) Kısaca Hayatı
20/10/2010 - 12:44 Sılayı Rahim
20/10/2010 - 12:40 Takva ve Değerli Aşamaları
15/10/2010 - 13:57 Anne Hakkı
24/09/2010 - 10:13 Kurândaki Akrabalık İlişkisi
14/09/2010 - 12:16 Takva ve Büyük Günahlar
28/07/2010 - 10:06 İmam Mehdi'nin (a.f) Mübarek Doğum Günü
24/06/2010 - 11:03 Recep Ayı İstiğfar ve Tövbe Ayıdır
24/06/2010 - 11:02 Recep Ayı Gecelerine Ait Namazlar
23/06/2010 - 09:39 Recep Ayının Faziletleri
11/06/2010 - 08:41 İlahi Adalet 1
10/06/2010 - 10:14 Takvasız Kurân Okuyanın Akıbeti
07/06/2010 - 08:21 İstiğfar
31/05/2010 - 09:05 İslam'da İrfan ve Hikmet
28/05/2010 - 10:19 İrfan ve Şeriat
26/05/2010 - 15:06 Ölüm Anında Kurân Tilavet Etmek
22/05/2010 - 08:59 Nasıl İhlâslı Olabiliriz?
19/05/2010 - 10:21 Misafirlik ve Misafirperverlik
18/05/2010 - 09:24 Hz. Fatıma'nın (s.a) Şehadeti
18/05/2010 - 08:52 Hz. Fatıma’nın (s.a) Kapısının Yakılması
18/05/2010 - 08:47 Hz. Fatıma’nın (s.a) Zühdü Ve Takvasından Örnekler
12/05/2010 - 09:10 İslam Tarihinden Örnekler
08/05/2010 - 09:11 Kur'an ve Hadislerde Nefisle Cihat
05/05/2010 - 09:17 Bir Kurân Gerçeği Üzerine
03/05/2010 - 09:17 Ahde Vefa
03/05/2010 - 09:13 Küçük Görülen Büyük Ameller
26/04/2010 - 14:43 Allah Korkusundan Ağlamak
22/04/2010 - 10:38 Kurân-ı Kerim İfadesinde Müstakildir
13/04/2010 - 10:17 Hak ve Batıl
12/04/2010 - 11:15 Kurân-ı Kerim’in Mücize Oluşu
08/04/2010 - 11:13 Namazla İlgili Hadisler ve Güzel Sözler
08/04/2010 - 11:10 Namazın Hikmeti
06/04/2010 - 08:42 Mirac’u Saadet (2)
06/04/2010 - 08:39 Mirac’u Saadet (1)
05/04/2010 - 09:03 Kurân, Karanlıklardan Kurtulma Nedenidir
03/04/2010 - 08:46 Haset Huyuyla Nasıl Mücadele Etmeliyiz?
19/03/2010 - 11:08 İslami Adabı Riayet Etmek
16/03/2010 - 09:26 Kemale Ulaşmanın Yolu
12/03/2010 - 10:22 Gençlik Sorunları
12/03/2010 - 10:19 Kurân Okumanın Bereketi
10/03/2010 - 09:17 En Kötü İnsan
28/01/2010 - 10:32 Küçük Görülen Büyük Ameller
09/01/2010 - 14:12 Ayetullah Hamanei'nin huzurunda Aşura töreni
17/11/2009 - 09:55 Dokuzuncu İmam Cevad'ın Hayatı
11/11/2009 - 08:29 Rızk Kavramının Kurân'da İfade Ettiği Anlam
11/11/2009 - 08:25 Bir Kurân Gerçeği Üzerine
05/11/2009 - 14:16 Hz.Ali'nin Kasia Hutbesi 
30/10/2009 - 08:23 İmam Ali b. Musa'nın (a.s) Kısaca Hayatı
21/10/2009 - 08:34 Müslüman İşini Güzel Yapar 
02/09/2009 - 13:55 Oruç ve Nefsi Tezkiye 
02/09/2009 - 13:48 Rahmet Ayı Ramazan 
02/09/2009 - 13:38 Bana Dua Edin 
02/09/2009 - 13:28 Zahiri ve Batıni Oruç   
28/08/2009 - 14:22 Oruç Tutmanın Felsefesi
 
Multimedia
Anket

Sitemizin yeni halini nasıl buldunuz?

Seçenekler
Kötü
İyi
Çok iyi

Sonuçları Göster

 
 
 
 
Ehlibeyt Gençliği 1

Sevginin Saf Kaynağı
Ehlibeyt Gençliği 3

SONSUZA KADAR ALACAKLI OLMAK
Ehlibeyt Gençliği 2

Allah’a Yolculuk
Ehlibeyt Gençliği 4

İslâm Öncesi Dinlerde Mehdi İnancı
Ehlibeyt Gençliği 5

Gaybet'i Kübradan Sonra
Ehlibeyt Gençliği 6

Algılama ve Düşünme Üzerine
Ehlibeyt Gençliği 6

Ramazan İle Sonsuzlaşmak
Ehlibeyt Gençliği 7

İsrail'i Kim Şımarttı
Yazilan yazilar yazarin kendi sorumlulugundadir. Sitemiz bundan sorumlu tutulamaz
Konuk Yazarlar
Bir Ayet
İman edenlerin Allah’ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan bir çoğu fasık kimselerdir.

( Hadid - 16)

Bir Hadis
İmam Muhammed Taki (a.s):

"Allah-u Teala peygamberlerden birine şöyle vahiy etti: Dünyada zahitlik yapman rahatlığını çabuklaştırır; her şeyden kopup bana yönelmen seni benin yanımdan aziz kılar; (bu amellerin iyi de) fakat benin için biriyle düşman veya dost oldun mu
Tarih & Saat
Ençok Okunanlar
Yazarlar
Ana Sayfa Hakkımızda İletişim Ziyaretçi Defteri Foto Galeri Linkler

Ehlibeytgencligi.com İnternet üzerinden yayın yapmaktadır. Tüm hakları Saklıdır © 2008 İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Tasarım & Yazılım :
Networkbil.Net