Kull. Adı   Şifre :
Ana Sayfa Hakkımızda İletişim Ziyaretçi Defteri Foto Galeri Linkler
 
Yezid Kimdir?
 
 
İçki içen, köpekler ve maymunlarla oynayan ayyaş bir gençti.3 Annesi Becdel-i Kelbî'nin kızı Meysun'dur.4 Meysun, babasının kölesiyle ilişkiye girmiş, netice itibarıyla Yezid, bu köleden dünyaya gelmişti.

13/12/2010

Yezid Kimdir? Verdiği komutla Kerbela hadisesini gerçekleştiren zalim ve cinayetkar Emevî halifesidir. Hicrî 25 (M.645) yılında dünyaya geldi. İçki içen, köpekler ve maymunlarla oynayan ayyaş bir gençti.3 Annesi Becdel-i Kelbî'nin kızı Meysun'dur.4 Meysun, babasının kölesiyle ilişkiye girmiş, netice itibarıyla Yezid, bu köleden dünyaya gelmişti. (1) İri yapılı, şişman, gür saçlı, elleri ve kolları oldukça kıllı bir yapıya sahip olan Yezid köpek, maymun ve eşek gibi hayvanlarla oynamayı çok severdi. İçki, kumar, kadın, müzik, dans ve avcılık onun için vazgeçilmez eğlence kaynaklarıydı. Aşırı içki yüzünden çoğu kez namaz kılmazdı. (2) Muaviye ölmeden önce onu veliaht ilan etmiş, Yezid için birçoklarından biat almıştı. Yezid'in hilafeti sırasında gönül eğlendirme isi (İslam'ın merkezi olan) Mekke ve Medine'ye de yayılmış, fuhuş ve fesat her yanı sarmıştı. Halk (Peygamber zamanında içkiyi ağzına bile sürmezken) onun zamanında alenî olarak içki içmeye başlamıştı. (3) Yezid, sarayında çeşitli hayvanlara yer vermişti. Oldukça sevdiği bir maymunu vardı. Aşırı ilgisinden dolayı ona «Ebu Kays» adını vermiş, onun için özel bir taht yaptırmış ve kendi tahtında ona yer vermişti. Maymunu için özel olarak yetiştirdiği bir eşeği de vardı. Üzerini çeşitli ziynet eşyalarıyla süsletir, maymunu onun üzerine çıkarır, senliklerde (insanlarla birlikte) yarışa sokardı. Biricik maymunu Ebu Kays için sarı ve kırmızı ipekten örülü, kenarları dikili bir gömlek yaptırmış, basına da rengârenk bir kasket geçirmişti. (4) İmam Hüseyin (a.s), Mervan ile Medine valisinin biat alma yönündeki baskılarına maruz kaldığında Yezid'in fasıklıgına değinerek "Yezid fasık, içki içen, saygın insanları öldüren ve alenen fısk isleyen bir kimsedir. Benim gibi biri onun gibi birine asla biat etmez!" (5) buyurmuştur. İmam Hüseyin (a.s) daha önceleri de Yezid'i bu şekilde tanıtmıştı. Zira bir gün, toplantıların birinde, Yezid'i öven Muaviye'ye itiraz etmiş, oğlunun kötü islerini sıralamış ve Muaviye'yi, oğlu adına insanlardan biat aldığı için kınamıştı. (6) Yezid, İmam Hüseyin'in şehadetinin ardından Ubeydullah b. Ziyad'ın zaferinin şerefine içki sofrası hazırlatmış, sâkiye hitaben söyle bir şiir okumuştu: Bir kadeh içki ver, söyle kendime geleyim Bir kadeh de su İbn-i Ziyad fasıgına ver! Çünkü o, benim sırdaşım, güven kaynağım Ve bana zaferi getiren tek arkadaşımdır (7) O da tıpkı Muaviye gibi Beytülmâl'i gereksiz yerlerde harcıyor, dindar insanları öldürüyor ve İslam hükümeti adı altında fısk-ü fücur ile meşgul oluyordu. Medine valisine, zor kullanarak da olsa Hz. Hüseyin'den biat almasını ve karsı geldiği takdirde basını vurmasını emretmişti. Kufe'de, Müslim b. Akil'in etrafında toplanan İmam Hüseyin taraftarlarını kontrol altında tutmak için İbn-i Ziyad'ı buraya vali olarak atamış, İmam Hüseyin (a.s) hakkındaki ölüm fermanını yinelemişti. İbn-i Cuzî, Yezid hakkında söyle der: Üç yıl böylesine hükümet eden biri hakkında (siz olsanız) nasıl hükmedersiniz: Hükümetinin ilk yılında Hz. Hüseyin'i (a.s) şehit etti. İkinci yılında Medine şehrine saldırdı, Peygamber'in (s.a.a) haremine sığınanların kanını döktü ve Müslümanların namusunu askerleri için helal kıldı; üçüncü yılında ise Kâbe'yi (mancınıklarla) tas yağmuruna tutarak harabeye çevirdi. (8) Yezid, saltanatının ilk senesinde hayatının en büyük zulmünü işleyerek İmam Hüseyin (a.s) ve yarenlerini Kerbela'da şehit etti; kadınlar, çocuklar ve hastalardan oluşan Ehlibeyt hanedanını ise esir alarak şehir şehir dolaştırdı, onların hürmetini ayaklar altına alıp baslarını açtırdı; basları açık ve elbiseleri paramparça edilmiş bir vaziyette onları halka teshir ettirdi. İkinci senesinde Müslim b. Ukbe (9) komutanlığında Medine'ye büyük bir ordu yollayarak arzu ettikleri her şeyi yapabilmeleri konusunda onları üç gün serbest bıraktı. Böylece onlar, Medine halkını bir bir kılıçtan geçirip kadınlarına ve kızlarına alenen tecavüz ettiler, mallarını yağmaladılar. Canlarını korumak için kadınlı-çocuklu Resul-i Ekrem'in (s.a.a) haremine sığınan Müslümanları atlarıyla birlikte hareme girerek gözlerini bile kırpmadan kılıçtan geçirdiler. Öyle ki, Bedir savaşçılarından geriye kimseyi bırakmadılar. Uzun süre haremde kalıp atlarının pislikleriyle Harem-i Şerif’i kirlettiler.(10) Üç gün içerisinde 12 bin (bir başka rivayete göre de 10 bin) kız bakireliğini yitirdi, binlerce kadın dul ve on binlerce çocuk yetim kaldı, sokaklar kan gölüne döndü.(11) Tecavüze uğrayan bu kızlar, bir müddet sonra onların kirli çocuklarını dünyaya getirdi. İgfalden türeme bu çocuklara «Evlad'ul-Harra» adı verildi. (12) Yezid'in Medine'ye vali olarak atadıgı Osman b. Muhammed b. Ebu Süfyan'ın, Mervan b. Hakem ve diğer Emevîlerle birlikte halk tarafından şehirden kovulması, halkın; "Peygamber (s.a.a) evlatlarının katili olan, yakınlarıyla cinsel ilişkiye giren, namaz kılmayan ve gününü içki içmekle geçiren biri hilafete layık değildir" diyerek Yezid'i hilafetten azletmeleri ve onun yerine Abdullah b. Hanzala'ya (13) biat etmeleri, bu katliama gerekçe olarak gösterilmiştir. (14) (Bkz: Harra Olayı) Yine aynı ordu, Hicrî 64 (M.683) yılında Abdullah b. Zubeyr'in kıyamını bastırmak için görevlendirilmiş, bu kez de Mekke şehrine girerek Mescidü'l-Haram'ı tas yağmuruna tutmuş, Kâbe'yi yakıp yıkmış ve bazı insanları da burada kılıçtan geçirmişti. (15) Bu olay da kısaca söyle gelişti: Müslim b. Ukbe, Yezid'in emriyle yaptığı onca zulümden sonra halkı Yezid'e biate zorladı, karsı çıkanları öldürdü. Nihayet, halk kılıç zoruyla Yezid'in kölesi olmayı kabul edince buradan ayrılarak ordusuyla birlikte, Muaviye'nin ölümünden sonra Mekke halkını etrafında toplayıp kendisi için biat alan Abdullah b. Zübeyr'e de hesap sorma amacıyla Mekke'ye doğru yola koyuldu. Ancak yolculuk sırasında Azrail'in eliyle cehenneme vasıl olunca komuta Yezid tarafından Husayn b. Numeyr'e verildi. Husayn, ordusuyla Mekke'yi kuşatıp şehri mancınıklarla tasa tuttu. Şehir halkının evlerini viran etmekle yetinmeyip Beytullah'a sığınanları da hedef aldı. Bu amaçla Kâbeyi tasladı. Duvarlarını yıkıp Beytullah'ı harabeye çevirdi. Hz. İsmail'in (a.s) yerine kurban olarak kesilen ve Müslümanlar tarafından teberrüken ziyaret edilen koçun boynuzları da mancınıklarla atılan alevli taslarla yanıp kül oldu. Bu vakıa, Yezid'in ölümünden 11 gün önce gerçekleşmişti. (16) Yezid'in yaptığı yüzkarası isler bu kitaba sığmayacak kadar fazladır. (17) Hicretin 64. senesinde (M.683) (18) Rebiyülevvel'in 14'ünde, Çarşamba günü, (19) 38 yasındayken geçirdiği bir hastalık sonucu (20) Dımeşk dolaylarındaki Havarin'de (21) ölen Yezid, daha sonra Babu's-Sagir'de toprağa verildi. (22) Yezid, Muaviye'nin ardından 3 yıl, 8 ay kadar kısa bir süre hüküm sürmüştür. (23) Alıntı: İmam Ali Ansiklopedisi 1-Muntehe'l-Âmal, Seyh Abbas Kummî, c.3, s.55-56, 1417 (h.k) tarihli Kum basımı. 2-Murucu'z-Zeheb, Mesudî, c.3, s.77, Beyrut basımı; el-Bidaye ven-Nihaye, İbn-i Kesir, c.8, s.216. 3-Murucu'z-Zeheb, c.3, s.77, Beyrut basımı; Tarih-i Yâkubî, c.2 (Cahiz, Tahran basımı et-Tacu'l-Muluk adlı eserinde bu konu hakkında söyle der: "İslam ülkelerine hükümet eden sultanlardan sürekli olarak içki içen Yezid b. Muaviye'dir. Zira o, hiçbir sabahı sarhoş olmadan aksam etmez, hiçbir geceyi de içki içmeden sabahlamazdı. 4-Murucu'z-Zeheb, c.3, s.79, Beyrut basımı; Muntehe'l-Âmal, c.3, s.57. 5-Biharu'l-Envar, c.44, s.325. 6-el-Gadir, c.1, s.248. 7-Muntehe'l-Âmal, Murucu'z-Zeheb'den naklen, c.3, s.57. 8-Tezkiretu'l-Havas, _bn-i Cevzî, s.164. 9-Acımasızlığı, zorbalığı ve dinden uzak olusu nedeniyle halk onu Müslim yerine, «Müsrif» veya «Mücrim» olarak da çağırırdı. Bu nedenle bazı tarih kitaplarında adı Müsrif veya Mücrim b. Ukbe seklinde de gelmiştir. Çev. 10-Daha fazla bilgi için bkz: Murucu'z-Zeheb, Mesudî, c.3, c.78-79; Tarih-i Yâkubî, c.2, s.250; Tarih-i Taberî, c.5, s.489 ve sonrası, Mısır basımı; el-Bidaye ve'n- Nihaye, İbn-i Kesir, c.8, s.217-224. 11-Hasimogulları, Kureys ve Ensar'dan dört bin kişi (bir başka görüşe göre 700 kişi), bu katliamda can vermişlerdir. Diğer kabilelerden ise 10 bin kişinin öldüğü rivayet edilmiştir. 12-Muntehe'l-Âmal, c.3, s.60. 13-Abdullah, Resul-i Ekrem'in sadık sahabelerinden Hanzala'nın oğludur. Hanzala, Uhut Savası'ndan bir gün önce evlenmiş, ertesi gün cihat emrini alır almaz cenabet guslü alamadan Resulullah'ın (s.a.a) ordusuna katılmış, savaş sonunda bu haliyle şehit düşmüştür. Resul-i Ekrem onun için "Onu melekler guslettiler" buyurmuştur. Bu nedenle Hanzala'ya «Gasil'ul-Melaike» (meleklerin guslettiği kişi) denmiştir. Abdullah da Hanzala'nın Uhut Savası öncesi hanımıyla yaptığı ilk ve son ilişkisinden doğan tek oğludur. (Sire-i Halebi; Uhut Vakası bölümü, c.2, s.240, Beyrut basımı) 14-Murucu'z-Zeheb, Mesudî, c.3, s.79; el-Bidaye ve'n-Nihaye, İbn-i Kesir, c.8, s.216. 15-Murucu'z-Zeheb, c.3, s.69-72; el-_kdu'l-Ferid, c.5, s.139. 16-Muntehe'l-Âmal; c.3, s.63. 17-Bu konuda daha genis bilgi için bkz: Hayatu'l-_mam el-Hüseyin, c.2, s.180; el- Gadir, c.10, s.248-256; Tarih-i Mufassal-ı İslam, İmad Zade, s.267. 18-el-Kâmil, İbn-i Esir, c.4, s.125; el-Bidaye ve'n-Nihaye, İbn-i Kesir, c.8, s.146 ve 227 (14 Rebiyülevvel'de hicretin 63. senesinde öldügünü yazanlar da vardır. Bu konuda bkz: Sugname-i Âl-i Muhammed; Muhammed Muhammedi İştihardî, s.539, 1992 tarihli Kum basımı.) 19-Muntehe'l-Âmal; Seyh Abbas Kummî, c.3, s.72. 20-Ölüm sebebi konusunda bir baska rivayet de söyledir: Yezid bir gün askerleriyle birlikte ava çıkmıştı. Avcılık sırasında avın peşinden koşarken tek kaldı. Atı ürktü ve Yezid'i aşağı fırlatıp koşmaya başladı. Yezid'in ayağı ayaklıkta takılı kalınca atla birlikte sürüklenip feci şekilde can verdi. Paramparça olmuş cesedi bulunduğunda tanınmayacak haldeydi. Çev. 21-Murucu'z-Zeheb, Mesudî, c.3, s.53. Havareyn, Sam'da bir semtin adıdır. 22-Sefinetu'l-Bihar, c.1, s.582. 23-Yezid'in saltanatı konusunda da ulema arasında ihtilaf vardır. Bu sürenin 2 yıl ve 8 ay olduğunu rivayet edenlerin yanı sıra 3 yıl ve 9 ay olduğunu rivayet edenler de vardır; bkz: Bihar'ul-Envar, Allame Meclisî, c.45, s.353; Nefesu'l-Mehmum, Merhum Seyh Abbas Kummî, s.332.
 

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

15/04/2011 - 14:49 Ayetullah Sistani Suudi Kralı’nın Görüşme Talebini Ret Etti
14/04/2011 - 11:26 Tevhit bütün İslam Emirlerinin Ruhudur
12/04/2011 - 12:03 Kurân ve Hadisler de Komşuluk
14/02/2011 - 20:25 Hz. Muhammed (s.a.a) ile Hz. Hatice’nin (s.a) Evliliği
14/02/2011 - 20:23 Hz. Peygamber’in (s.a.a) Kutlu Doğumu ve Vahdet Haftası
31/01/2011 - 16:07 1.Hayat Pınarı Bilgi Yarışması
19/01/2011 - 09:50 Hz. Fatıma’nın (s.a) Cennetteki Makamı
18/01/2011 - 15:23 Erbain Ziyaretnamesi
30/12/2010 - 16:27 Muktada el-Sadr’dan Erdoğan'a Teşekkür
23/12/2010 - 09:51 Ayetullah Sübhani’den Başbakana Teşekkür Mesajı
23/12/2010 - 09:33 Şeyh Celaleddin Sagîr'den Erdoğan'a Teşekkür
23/12/2010 - 09:29 Berlin İmam Cafer Sadık (a.s) Camiinde Aşura
20/12/2010 - 09:57 Ankara Kocatepe'de Görkemli Kerbela Anma Merasimi
20/12/2010 - 09:44 Kars'ta Aşura
20/12/2010 - 09:40 Avrupa "Lebbeyk Ya Hüseyin" Nidalarıyla İnledi
20/12/2010 - 09:35 Suudi Arabistan’da Şiilerle Vahabiler Arasında Şiddetli Çatışmalar
18/12/2010 - 10:34 Aralık'ta Duygulu Aşura yas Merasimi
18/12/2010 - 10:31 Kocaeli Kerbela Şehitlerine Ağladı
18/12/2010 - 10:14 Malatya'da Kerbela Şehitlerini Anma Merasimi
18/12/2010 - 10:12 Bursa'da Kerbela Şehitlerini Anma Merasimi
18/12/2010 - 10:04 Kayışdağın’da Görkemli Aşura Yas Merasimi
17/12/2010 - 11:44 İran'da Milyonluk Aşura Merasimleri
17/12/2010 - 10:46 Iğdır‘da Tasua ve Aşura Günü Gözyaşları Sel Oldu
17/12/2010 - 10:19 Halkalı'da Tarihi Aşura
17/12/2010 - 10:09 Aşura Merasimi Halkalı’da Yine Görkemli Düzenlendi
17/12/2010 - 09:48 Başbakan Aşura Merasimine Katıldı
15/12/2010 - 10:30 Aşura
15/12/2010 - 09:45 Tasua Günü Ne Oldu?
13/12/2010 - 12:44 Ölümü Ancak Saadet Bilirim!
13/12/2010 - 11:40 Yezid Kimdir?
11/12/2010 - 14:03 Kerbela Kıyamının Sebepleri
11/12/2010 - 13:15 Kerbela Kıyamının Niteliği
10/12/2010 - 09:57 Kerbela Bir Mekteptir
24/11/2010 - 14:08 Dua İnsanı Yüceltir
23/11/2010 - 13:42 Namazın Hikmeti
23/11/2010 - 12:30 Ana-Babaya İyilik ve Saygı
23/11/2010 - 12:26 Hz. Ali`den (a.s) Güzel Sözler
23/11/2010 - 09:54 Gadir Gününde Taç Töreni
12/11/2010 - 15:25 İnsan neden Allah’ı unutur?
08/11/2010 - 15:00 Namazda On Güzellik
01/11/2010 - 14:59 El Ezher Şeyhi, Ayetullah Sistani'yi Ziyaret Edecek
28/10/2010 - 13:44 Güler Yüzlülük ve Güzel Ahlak
28/10/2010 - 13:27 İyi Bir Eşin Nitelikleri
25/10/2010 - 14:47 Kendini Tanıma ve Yetiştirme
25/10/2010 - 13:22 İslâm Ahlâkının Özellikleri
22/10/2010 - 12:53 Ayetullah Sistani, Askerleri Uyardı
20/10/2010 - 20:10 İmam Ali Rıza’nın (a.s) Kısaca Hayatı
20/10/2010 - 12:44 Sılayı Rahim
20/10/2010 - 12:40 Takva ve Değerli Aşamaları
15/10/2010 - 13:57 Anne Hakkı
24/09/2010 - 10:13 Kurândaki Akrabalık İlişkisi
14/09/2010 - 12:16 Takva ve Büyük Günahlar
28/07/2010 - 10:06 İmam Mehdi'nin (a.f) Mübarek Doğum Günü
24/06/2010 - 11:03 Recep Ayı İstiğfar ve Tövbe Ayıdır
24/06/2010 - 11:02 Recep Ayı Gecelerine Ait Namazlar
23/06/2010 - 09:39 Recep Ayının Faziletleri
11/06/2010 - 08:41 İlahi Adalet 1
10/06/2010 - 10:14 Takvasız Kurân Okuyanın Akıbeti
07/06/2010 - 08:21 İstiğfar
31/05/2010 - 09:05 İslam'da İrfan ve Hikmet
28/05/2010 - 10:19 İrfan ve Şeriat
26/05/2010 - 15:06 Ölüm Anında Kurân Tilavet Etmek
22/05/2010 - 08:59 Nasıl İhlâslı Olabiliriz?
19/05/2010 - 10:21 Misafirlik ve Misafirperverlik
18/05/2010 - 09:24 Hz. Fatıma'nın (s.a) Şehadeti
18/05/2010 - 08:52 Hz. Fatıma’nın (s.a) Kapısının Yakılması
18/05/2010 - 08:47 Hz. Fatıma’nın (s.a) Zühdü Ve Takvasından Örnekler
12/05/2010 - 09:10 İslam Tarihinden Örnekler
08/05/2010 - 09:11 Kur'an ve Hadislerde Nefisle Cihat
05/05/2010 - 09:17 Bir Kurân Gerçeği Üzerine
03/05/2010 - 09:17 Ahde Vefa
03/05/2010 - 09:13 Küçük Görülen Büyük Ameller
26/04/2010 - 14:43 Allah Korkusundan Ağlamak
22/04/2010 - 10:38 Kurân-ı Kerim İfadesinde Müstakildir
13/04/2010 - 10:17 Hak ve Batıl
12/04/2010 - 11:15 Kurân-ı Kerim’in Mücize Oluşu
08/04/2010 - 11:13 Namazla İlgili Hadisler ve Güzel Sözler
08/04/2010 - 11:10 Namazın Hikmeti
06/04/2010 - 08:42 Mirac’u Saadet (2)
06/04/2010 - 08:39 Mirac’u Saadet (1)
05/04/2010 - 09:03 Kurân, Karanlıklardan Kurtulma Nedenidir
03/04/2010 - 08:46 Haset Huyuyla Nasıl Mücadele Etmeliyiz?
19/03/2010 - 11:08 İslami Adabı Riayet Etmek
16/03/2010 - 09:26 Kemale Ulaşmanın Yolu
12/03/2010 - 10:22 Gençlik Sorunları
12/03/2010 - 10:19 Kurân Okumanın Bereketi
10/03/2010 - 09:17 En Kötü İnsan
28/01/2010 - 10:32 Küçük Görülen Büyük Ameller
09/01/2010 - 14:12 Ayetullah Hamanei'nin huzurunda Aşura töreni
17/11/2009 - 09:55 Dokuzuncu İmam Cevad'ın Hayatı
11/11/2009 - 08:29 Rızk Kavramının Kurân'da İfade Ettiği Anlam
11/11/2009 - 08:25 Bir Kurân Gerçeği Üzerine
05/11/2009 - 14:16 Hz.Ali'nin Kasia Hutbesi 
30/10/2009 - 08:23 İmam Ali b. Musa'nın (a.s) Kısaca Hayatı
21/10/2009 - 08:34 Müslüman İşini Güzel Yapar 
02/09/2009 - 13:55 Oruç ve Nefsi Tezkiye 
02/09/2009 - 13:48 Rahmet Ayı Ramazan 
02/09/2009 - 13:38 Bana Dua Edin 
02/09/2009 - 13:28 Zahiri ve Batıni Oruç   
28/08/2009 - 14:22 Oruç Tutmanın Felsefesi
 
Multimedia
Anket

Sitemizin yeni halini nasıl buldunuz?

Seçenekler
Kötü
İyi
Çok iyi

Sonuçları Göster

 
 
 
 
Ehlibeyt Gençliği 1

Sevginin Saf Kaynağı
Ehlibeyt Gençliği 3

SONSUZA KADAR ALACAKLI OLMAK
Ehlibeyt Gençliği 2

Allah’a Yolculuk
Ehlibeyt Gençliği 4

İslâm Öncesi Dinlerde Mehdi İnancı
Ehlibeyt Gençliği 5

Gaybet'i Kübradan Sonra
Ehlibeyt Gençliği 6

Algılama ve Düşünme Üzerine
Ehlibeyt Gençliği 6

Ramazan İle Sonsuzlaşmak
Ehlibeyt Gençliği 7

İsrail'i Kim Şımarttı
Yazilan yazilar yazarin kendi sorumlulugundadir. Sitemiz bundan sorumlu tutulamaz
Konuk Yazarlar
Bir Ayet
Ey Rabbim! Bana, babama, anama, mümin olarak evime girene ve bütün inanmış erkek ve kadınlara mağfiret buyur. Zalimlerin de sadece helakini artır."


( Nuh - 28)

Bir Hadis
İmam Muhammed Taki (a.s):

"Allah-u Teala peygamberlerden birine şöyle vahiy etti: Dünyada zahitlik yapman rahatlığını çabuklaştırır; her şeyden kopup bana yönelmen seni benin yanımdan aziz kılar; (bu amellerin iyi de) fakat benin için biriyle düşman veya dost oldun mu
Tarih & Saat
Ençok Okunanlar
Yazarlar
Ana Sayfa Hakkımızda İletişim Ziyaretçi Defteri Foto Galeri Linkler

Ehlibeytgencligi.com İnternet üzerinden yayın yapmaktadır. Tüm hakları Saklıdır © 2008 İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Tasarım & Yazılım :
Networkbil.Net